logotyp_Renew_HiRes

 Relining 

Om vår teknik och metod

Vi utför helhetstjänster inom relining med kombimetoden omfattande flexibelt foderrör och spraymetoden

Relining omfattar generellt processer och tekniker för reparation av trasiga VA-ledningar, förlagda i marken, byggnader och fastigheter, villor, industribyggnader, kommersiella byggnader så som köpcentra och arenor och sjukhus.

Steg 1

  Information  

Det första steget är att informera om genomförandet. De boende och alla berörda får tydlig information om när och vad som kommer att ske.  Det kan eventuellt vara en del frågor om hållpunkter i uppdraget och teknik som används.

Vi besvarar alla frågor och informationen till boende planeras och genomförs gemensamt med beställaren.

T ex behöver inte de boende flytta ut under arbetets gång.

Steg 4

  Nya rör  

Baserat på inspektionen monteras sedan nya rör i de gamla genom vrängning (tryckluftsteknik) av en sk strumpa. Strumpan härdar under tryck  ca 6 – 8 timmar efter applicering och ett sömlöst (skarvlöst) samt självbärande nytt rör har byggs upp genom hela avloppsstammen.

Stickledningar och grenrör öppnas med en invändigt arbetande robot som fräser grenrörsöppningen till fullt flöde.

Därefter monteras den skräddarsydda grenförstärkningen med invändig monteringsteknik och kompletteras genom sprayteknik med nya rör i stick och anslutningar.

Steg 2

  Rensning  

Innan arbetena påbörjas vidtas försiktighetsåtgärder och ofta används skyddspapper på de golvytor som vi kommer att arbeta på. Toaletter och installationer som eventuellt kan hindra monteras ned i lägenheterna.

Rensning och torkning av de gamla avloppsrören sker sedan från golvbrunnar, anslutningar för toalett och handfat samt i från rensluckor.

Steg 5

  Kontroll  

Montaget av nya rör med reliningsteknik kontrolleras efter utförda arbeten med avseende på kvalitet och önskat utförande.

Kontrollen görs återigen med en specialkamera som leds in i de nya avloppsrören och dokumenterar arbetet med en tydlig spårbarhet.

Filmningen av de nya rören görs av en ackrediterad filmare som utvärderar och skriven ett omdöme. Slutligen återmonteras alla avlägsnade toaletter och vattenlås.

Steg 3

  Inspektion  

En viktig del av utförandet är att noggrann inspektera avloppet och att dokumentera alla variationer. Inspektionen görs med en specialkamera som förs in i avloppet och alla rör kartläggas i detalj med anteckningar på ritningar och i en kontrollplan etc.

Grunden för att applicera ett nytt rörsystem, inuti det gamla, är att veta hur avloppsystemet ser ut i förväg. Därmed kan också rätt åtgärder projekteras och bästa möjliga resultat erhållas.

Steg 6

  ÖVERLÄMNANDET  

Uppdragsgivaren får vid överlämnandet och avslutet av uppdraget en sammanställning av utförda arbeten och signerad kontrollplan samt all dokumenterande filmning.

Materialet är en del i garantin och en instruktion för hantering och skötsel av de nya rören samt en vägledning vid eventuellt framtida rörarbeten.