logotyp_Renew_HiRes
Uppförandekod  

Re-new’s huvuduppgift är att arbeta för ett hållbart företagande genom att vara en stark aktör på marknaden med sund ekonomi samt genom det gedigna yrkeskunnandet skapa långvariga relationer med nöjda kunder. Re-new’s verksamhet skall vara miljömässigt, socialt, och ekonomiskt accepterad över tiden.

För att framgångsrikt lyckas med vår uppgift tar vi ansvar gentemot våra medarbetare, partners och samhället i allmänhet. Där av har vi utarbetat en policy som vi kallar Re-new’s uppförandekod (code of conduct) för vårt aggerande och verksamhet. Vår policy harmoniserar med Sveriges Byggindustrier, ”code of conduct”.


Re-new skall:
  • verka i enlighet med företaget allmänna riktlinjer och policys
  • agera för sund konkurrens och motverka otillbörlig påverkan så som mutor
  • föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner och motverka svartarbete samt övrig ekonomisk brottslighet
  • agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller ge förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet
  • i förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas och ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt
  • utföra uppdrag fackmässigt samt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol
  • I samband med våra projekt och uppdrag ska vi sträva efter att tillse att våra leverantörer, underentreprenörer och andra affärspartners följer principerna i vår uppförandekod.


Genom att underteckna detta dokument bekräftas att jag har läst, förstår innebörden av och ställer mig bakom denna uppförandekod och kommer att verka efter dess principer och innebörd. Jag förbinder mig att utbilda, informera och implementera kring uppförandekoden samt vidta aktiva och tydliga korrigerande åtgärder för att avhjälpa och motverka avsteg från uppförandekoden inom mitt företag. Om jag har tvivel hur jag ska agera ska jag i första hand kontakta företagets styrelse.